EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat.10.00’da toplandı.</div><div>Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü, madde madde oyladı ve oy birliği ile kabul etti. Söz konusu Yasa Tasarılarının ivediliği olduğundan III. okunuşunu da tamamladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.&nbsp;</div><div>Komite daha sonra, Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde oylamaya devam ediyor. Komite, Yasa Tasarısı’nı bir sonraki&nbsp; toplantısında&nbsp; yine ele almaya devam edecek.</div><div>Komite, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde çalışma yapıyor ve ayrıca Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı da&nbsp; gündemde yer aldı.</div><div>Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçeleri:</div><div>Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik Yasası’na bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması amaçlanmıştır.</div><div>Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Sigortalar&nbsp; Yasası’na bağlı olup ödeme güçlüğüne düşmüş kişi ve kurumlara, gecikmiş prim ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planı sunulması amaçlanmıştır.</div><div>Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:</div><div>Bu Yasa Tasarısıyla, Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) Yasası gelişen havacılık sektörü ile günümüz koşullarında eksik olan unsurları tamamlanmış ve Ercan Havaalanı’nın İşletme Haklarının Devredilmesi İhalesi sonrasında oluşan sorunların giderilmesi, Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının&nbsp; “Çalışma Ruhsatı” koşulları ve Sivil Havacılık Hizmetlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenlenmesi amaçlanmıştır.</div><div>Buna göre Hava Yolu Taşıyıcılarının İşletmeciye yapacağı ödemeleri düzenleyebilmek için&nbsp; “Kredili Ödeme” ve “Peşin Ödeme”&nbsp; koşulları getirilmiştir. Kredili ödeme yöntemi ile Teminat Mektubu zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile İşletmeciye yapılacak ödemelerde yaşanan sorunların giderilmesi sağlanmıştır.</div><div>Yer Hizmet Kuruluşları ve Hava Taşıyıcılarının hizmetlerini gerçekleştirirken dairemiz müdürlüğü tarafından verilen “Çalışma Ruhsatı”&nbsp; yasa tasarısı ile Ön İzine koşuluna bağlanmış ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulacak İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirme kıstasları belirlenmiştir. Ön izne bağlı olarak da Çalışma Ruhsatı koşulları yeniden düzenlenmiştir.&nbsp; Ayrıca Uluslararası Standartlara uygun olarak,&nbsp; yeni ‘A Grubu Çalışma Ruhsatı’ ve “B Grubu Çalışma Ruhsatı”&nbsp; olarak geliştirilmiştir.&nbsp;</div><div>“Sivil Havacılık Hizmetleri” olarak adlandırılan ve havalimanında Dairemiz tarafından verilen; Yer Hizmetleri A Grubu Çalışma Ruhsatı, B Grubu Çalışma Ruhsatı ve Pat Sahası Araç Kullanma Kartına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ayrıca Personel Tanıtma Kartı Ücret Tarifesine yeni olarak Geçici Görevli Kartı Ücreti de eklenerek devletin gelirleri artırılmıştır. Ayrıca Yer Hizmet Kuruluşları, Hava Taşıyıcılarının ve İşletmecini de denetimi düzenlenmiş ve buna göre de cezai müeyyideler getirilmiştir.</div><div>Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:</div><div>Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve yükümlülere açılım sağlanması amacıyla gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlülerinin, 2014 vergilendirme dönemi sonuna kadar Gelir ve Vergi Dairesi tarafından vergilendirilen ve itiraz altında bulunan veya Gelir ve Vergi Dairesince itirazı tek taraflı olarak karar bağlanmış ve ödenmemiş vergi ve cezalarda indirim yaparak uzlaşı sağlamak hedeflenmiştir.</div><div>&nbsp;Bir işletmeye ait olup bilançolarında yer almayan sabit kıymetlerin, bilançolara kaydının yapılabilmesi veya kayıtlı olduğu halde gerçek değerinin altında kalan sabit kıymetlerin bilanço değerinin reel verilerle güncellenmesi ile vergi barışının sağlanması amaçlanmıştır.</div><div>2014 yılı ve öncesi dönemlere ait olup ödenmemiş kamu alacakları, kamu alacaklarına ilişkin ceza ve/veya gecikme zamlarında indirim yapılması ve ödeme hususunda peşin ödeme yanında tanınan taksit imkânı ile kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması ve ekonomik sıkıntı içindeki kamu borçlularına rahatlama getirilmesi hedeflenmiştir.</div><div>Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:</div><div>Şans Oyunları Yasası’nın günümüz koşullarına göre güncellenmesi, Yasa’daki kısıtlamaları ortadan kaldırmak suretiyle yatırımcının önünün açılmasının sağlanması ve mevcut Yasa’da sehven oluşan hataların giderilmesi amacıyla Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.&nbsp;</div><div>&nbsp;Komite toplantısına, Çalışma ve Sosyal&nbsp; Güvenlik Bakanlığı’ndan Müdür Ayşe Avseven ve Avukat Özlem Başbuğ, ayni Bakanlık’tan Erçin Tekakpınar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Mustafa Ergüven, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Damla Sarper Karadeniz, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan Bahadır Mahmutoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Mustafa Sefi, Suna Avcı ve Peri Yüksel, Gelir ve Vergi Dairesi’nden Hatice Cabacaba, Sadiye Güçhan ve Devlet Planlama Örgütü’nden Mustafa Defteralı&nbsp; katılarak görüşlerini ifade ettiler.</div><div>UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.</div></div>