HUKUK,SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’ni ve Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik )Yasa Önerisi”ni birleştirerek oybirliği ile kabul etti. Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışma izni, iş kurma izni veya daimi ikamet izni ile ikamet eden kişilerin sabıkalarının gelecekteki hayatlarına engel teşkil etmemesi için, sabıka kayıtlarının mahkeme tarafından silinmesi amacıyla geçirilen ve 30/2016 Sayılı Yasa ile de tadil edilen 26/2012 Sayılı Yasa maalesef pratikte amaçlanan hedefine ulaşamamıştır. Ancak Yasanın uygulanmasında bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; Askeri Mahkemelerde mahkum olan kişiler ile ilgili Güvenlik Kuvvetlerine ait mevcut Yasa tahtında işlem yapılması mümkün olmamaktadır. Bu husus Anayasamızın ilkeleri ile çelişmektedir. Bu Yasa ile bu çelişki giderilmiş; Devletin tüm yargı organlarına ait mahkemelerde mahkum olan kişilere eşit şartlar altında işlem yapılmasına fırsat verilmiştir. Ayrıca, Ceza Yasası’nın ağır ceza kapsamı ile ilgili husustan öngören mevcut Yasada, bu durum yeniden düzenlenmiş; ve bu bağlamda kişinin rüşvet, dolandıncılık, sahtekarlık, irtikap, hırsızlık, hırsızlık malı almak veya muhafaza etmek, hileli iflas gibi suçlan teşkil eden “Yüz Kızartıcı Suçlar” kapsamı da yasaya eklenerek; Yasanın amaç ilkeleri ortaya açık ve net olarak çıkartılmıştır. Mahkemeye başvuru koşulları bu Yasada yeniden düzenlenmiştir. Mevcut Yasada yer alan yurttaş olan ve yurttaş olmayanlarla ilgili çalışma, iş kurma veya daimi ikamet izni taşıma şartları yanında, yargılandığı mahkemeye ve çarptırıldığı cezaya bakılmaksızın sabıka kaydında suçun işlediği tarihte yargılama yetkisi açısından ağır ceza kapsamında suç olmaması; bu Yasa tahtında yüz kızartıcı suç sayılmaması; Ceza Yasası tahtında mahkumiyetin (cezanın) paraya çevrilmesi ve para cezasını ödememesi nedeniyle üç ayı geçmeyen bir cezaya çarptınlması gibi koşullar getirilmiş ve bu koşullarla ilgili tekrarlanmasına yönelik süre sınırlandınlması öngörülmüştür. Bu Yasaya aynca Ceza Yasasında yer alan kamuya zararlı suçlar kısmı altında belirtilen cinsel nitelikli suçlar da eklenerek bu tür suçların sabıka kaydından silinmemesi öngörülmüştür. Sabıka kaydının silinmesine ilişkin arşiv kayıtlarının altmış yılı geçmesi, cezanın verilmesine imkan olmaması veya beraatın kesinleşmesi halinde; kişinin vefat etmesi durumunda kayıtların tamamen silinmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi ile Ağır Ceza kapsamına girmeyen ve yüz kızartıcı bir suç olarak sayılamayacak suçlardan mahkum olan kişilerin cezalarını çektikten sonra iyi ahlak sahibi olan kişilerin sabıka kayıtlarının silinmesi amaçlanmıştır. Komite toplantısına davetli olarak, Öneri Sahipleri UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, KKTC Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.