HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığı’nda saat: 11:00 de toplandı. Komite gündeminde bulunan, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam ediyor. Komite daha sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti ve Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul etti. UBP Milletvekilleri, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na,oy birliği sağlamakla birlikte bazı çekincelerini içeren şerh koymuşlardır. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasa’nın 73’üncü maddesi gereğidir. Hazırlanan bu Yasa Tasarısı ile Anayasanın gereği yerine getirilerek, kamu hizmeti görenler hakkında haksız mal edinilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanması sağlanarak yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan Yasa Tasarısı sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılarken, mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişilerin mal bildiriminde bulunup, bulunulmadığının takibini, mal bildiriminin şekil ile içerik açısından kurallara ve içeriğinde yer alan beyanların gerçeğe uygunluğunun denetim koşullarını da düzenleyerek haksız mal edinmenin önlenmesi hedefi gütmektedir. Siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkiinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Bu Yasa Tasarısı ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rukumeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukiimeti arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesinin on-line havale ve elektronik hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak posta süreçlerinde kullanılan ve off-line olarak çalışan yazıhmın on-liııe yapıya geçirilmesi ve PTlMatik cihazlarının kurulunu ile mevcut işbirliğinin uluslararası yukumlülüklere saygı göstererek, eşitlik, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde, tarafların uzmanlıklarinı ve gelişim ihtiyaçlarmı hesaba katarak, ulusal mevzuatlar çerçevesinde, bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve her iki ülkenin posta alanındaki ortaklığım güçlendirmek amaçlanımştır. Komite toplantısına, davetli olarak yetkili ve görevliler katılmıştır. CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, HP Milletvekili Jale R. Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Milletvekili Özdemir Berova katıldı.