İDARİ KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamlayıp, ilgili Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile kabul etti. Komite gündeminde bulunan bir diğer konu olan “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısının”da genel görüşmesine başladı. Söz konusu Yasa Tasarısı’nı ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 61/2014 Sayılı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası 2 Aralık 2014 ve 17/2016 Sayılı Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası 15 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasalarda Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) altında yer alan Müdür kadrolarına paralel, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasına bağlı I’nci Cetveline de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü ile Trafik Dairesi Müdürü kadrosunun eklenmesi gerekmektedir. Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında Hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastahanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımızca Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ruh Sağlığı Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.