EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:00’da toplandı.</div><div>Komite gündeminde bulunan “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’’nı, ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’’nı görüştü.</div><div>Komite ilk olarak gündeminde bulunan “Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu yasa tasarısını oybirliği ile onaylayarak genel kurula sevk etti.</div><div>Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecektir.</div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Cengiz Çoli, Pembe Arifoğlu, Mustafa İpçioğlu ve Zehra Akar, Başsavcılık’tan Cemaliye U. Yüksel ve Gözdem Çeliker, Merkez Bankası’ndan Türker Deler ve Latife Uçaner katılarak görüş ve önerilerini ifade ettiler.</div><div>UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.</div><div></div><div>Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:</div><div>“26/1977 Sayılı Emeklilik Yasası'nın 3'üncü maddesi emeklilik hakkı kazandıran hizmetleri saymıştır. 3'üncü maddenin (10)'uncu fıkrası şu şekildedir: "Bu Yasanın 39'uncu maddesinin (6)'ncı fıkrası kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin kapsamma girenlerin yukarıdaki fıkralarda sayılan hizmetlerinden once kesintili olup olmadığına bakılmaksızın, Devlette emeklilik hakkı kazandırmayan geçici veya daimi işçi statüsünde, geçiici</div><div>veya arızi memur statüsünde veya sozleşmeli olarak yapılan kamu gorevleri.Ancak bu fıkra kuralları emekli maaşı çeken kişileri kapsamaz."</div><div></div><div>3'üncu maddenin (15)'inci fıkrasına göre, bu fıkrada belirtilmiş olan hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılabilmesi için kişilerin almış olduklan ikramiye ve tazminatı bir ay içerisinde devlete odemeleri aksi takdirde ödemenin Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca faiziyle birlikte geri ödeneceği kurala baglanmıştır.</div><div></div><div>Yine 39'uncu maddenin (6)'ncı fıkrası, bir kamu gorevlisinin emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye asaleten atanması halinde, geriye dönük olarak ödeyeceği periyodik iştirak paylarına ilaveten ihtiyat Sandığına bağlı olarak adaylık süresine ve Devlette yapmış olduğu geçici hizmetlere karşılık İhtiyat Sandığından almış oldugu ihtiyat Sandığı Devlet katkısını, ikramiye ve tazminatını yasada belirtilen sure içerisinde odemesi halinde Devlette ihtiyat Sandığına bağlı olarak yapılmış geçici hizmetlerinin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılacağı kuralını içerir.</div><div></div><div>Bu düzenlemelerden de görüleceği üzere, sonradan emeklilik hakkı kazandıran bir göreve atanmış olan kişilerin; Esas Yasanın 3'üncü maddesinde sayılan görevlerde( kesintili veya kesintisiz olup olmadığına bakılmaksızın) geçen sürelerinin emeklilik hakkı kazandıran hizmet olarak sayılabilmesi için almış oldukları ihtiyat Sandığı Devlet Katkısı, ikramiye ve Tazminat tutarını Devlet Butçesine yatırması gerekmektedir.</div><div></div><div>Yüksek Mahkemenin YİM/istinaf 17/1990 (D.3/1991) sayılı içtihat kararına göre, 39'uncu maddenin (6)'ncı f1krasındaki ödeme süresinin yön verici nitelikte olduğu kararı ve Yasanın özellikle 3'üncü maddenin (15)'inci fıkrası da göz önüne alınarak uygulamada bu sureler geçtikten sonra da yatırıma imkan tanınmaktaydı. Ancak Yüksek idare Mahkemesi 18.02.2020 tarihinde YİM:34/2018 D.5/2020 sayılı kararı ile daha önce verilen içtihadını degiştirerek yasada belirtilen sürenin emredici bir süre olduğuna karar vermiştir.</div><div></div><div>Bu nedenle yasal suresi içinde ödeme yapmayan kişilerin geçici olarak çalıştıkları süreler için geriye dönük olarak ödeme yapmak suretiyle, bu hizmetlerini emeklilik hakkı kazandıran hizmetten saydırması imkanı ortadan kalkmıştır.</div><div></div><div>Hak kaybına neden olmamak ve hak sahiplerine faiziyle birlikte ödeme yapmak suretiyle hizmet sürelerinin birleştirilmesi imkanı saglanması amacıyla Emeklilik (Degişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”</div><div></div><div>“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:</div><div></div><div>Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının</div><div>finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.</div></div>