YASA GÜCÜNDE KARARNAMELER
TarihYasa Gücünde KararnamelerYasa Detayı
06/01/2021Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Olan Sigortalıların Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
06/01/2021Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Olan Sigortalıların Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
31/12/2020İtirazlı Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
31/12/2020Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
31/12/2020Devletin Kiralayan Sıfatı ile İmzalamış Olduğu ve/veya İmzalayacağı Kira Sözleşmelerinin Türk Lirası Cinsinden İmzalanmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname'nin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
23/12/2020Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan K.)
23/12/2020Kredi Faiz Destek Fonu Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan K.)
21/12/2020Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Hitam Bulan Veya Hitam Bulacak Olan Kişilerin, Öğrenci Ehliyeti Hitam Süresinin 28 Şubat 2021 Tarihine Kadar Herhangi Bir Ücret Alınmaksızın Uzatılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname (Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi)
06/10/2020Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2
06/10/2020Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
06/10/2020Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2
06/10/2020İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname
05/10/2020Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Tedbirler ve Bulundukları Ülke Koşullarına Bağlı Olarak Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi
02/10/2020İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
11/09/2020 KREDİ FAİZ DESTEK FONU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/09/2020MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NUN OLUŞUMU VE KARAR ALINMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/09/2020SÜRELİ VE KISMİ ÖDEME ALAN İŞTİRAKÇİLERE İHTİYAT SANDIĞI YASASI KURALLARINCA YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
07/09/2020Öğrenci Ehliyeti Geçerlilik Süresi 15 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Uzatılan veya 15 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Hitam Bulan Kişilerin, Öğrenci Ehliyeti Hitam Süresinin 31 Ekim 2020 Tarihine Kadar Herhangi Bir Ücret Alınmaksızın Uzatılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
12/08/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK PRİM DESTEĞİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
12/08/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK PRİM DESTEĞİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
12/08/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (NO:2)
12/08/2020İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİ’NDEN İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İSTİHDAM DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (NO:2)
12/08/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (NO:2)
12/08/2020KİRA GELİRİ STOPAJININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
12/08/2020DEVLETİN KİRALAYAN SIFATI İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU VE /VEYA İMZALAYACAĞI KİRA SÖZLEŞMELRİNİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN İMZALANMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
12/08/20202020 MALİ YILI BÜTÇE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (4)
12/08/2020ÖĞRENCİ EHLİYETİ GEÇERLİLİK SÜRESİ 15 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR UZATILAN VEYA 15 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE HİTAM BULAN KİŞİLERİN, ÖĞRENCİ EHLİYETİ HİTAM SÜRESİNİN 31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE KADAR HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAKSIZIN UZATILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
04/08/2020KAMU İHALE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
30/07/20202020 MALİ YILI BÜTÇE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (3)
30/07/2020İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİNDEN SÜRELİ VE KISMİ ÖDEME YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
22/07/2020İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİ’NDEN İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA DESTEK ÖDEMESİ VE SOSYAL SİGORTA/SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ VERİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
22/07/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK PRİM DESTEĞİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
22/07/2020COVİD-19 GENEL SALGIN HASTALIK KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK İHALELERDE KAMU İHALE YASASI KURALLARININ ÜÇ AYLIK BİR SÜRE İÇİN UYGULANMAMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/07/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA OLAN SİGORTALILARIN GECİKMİŞ PRİM BORÇLARININ BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/07/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/07/2020TÜKETİCİLERİN KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMUNA OLAN ELEKTRİK BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ MALİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
08/07/20202020 MALİ YILI BÜTÇE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME (2)
07/07/2020KAMU İHALE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
03/07/2020KREDİ GARANTİ FONUNA EK KAYNAK SAĞLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
03/07/2020KREDİ FAİZ DESTEK FONU YASASI HAKKINDA (DEĞİŞİKLİK) YASA GÜCÜNDE KARARNAMESİ
03/07/2020KREDİLERİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YGK.
29/06/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
29/06/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA 14 MART 2020 TARİHİNDEN SONRA BAKANLAR KURULUNUN CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLARI UYARINCA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN, BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA İŞYERİNİN FAALİYETİNE ARA VERDİĞİ SÜRE BOYUNCA, ÇALIŞMADIKLARI İÇİN PRİMİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİNİN, KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA NAZARA ALINMAYAN SÜRELERDEN SAYILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
29/06/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
29/06/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA 14 MART 2020 TARİHİNDEN SONRA BAKANLAR KURULUNUN CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLARI UYARINCA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN, BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA İŞYERİNİN FAALİYETİNE ARA VERDİĞİ SÜRE BOYUNCA, ÇALIŞMADIKLARI İÇİN PRİMİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİNİN, MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN PRİM GÜNÜ OLARAK HESAPLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
29/06/2020 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA 14 MART 2020 TARİHİNDEN SONRA BAKANLAR KURULUNUN CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLARI UYARINCA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN, BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA İŞYERİNİN FAALİYETİNE ARA VERDİĞİ SÜRE BOYUNCA, ÇALIŞMADIKLARI İÇİN PRİMİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİNİN, MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN PRİM GÜNÜ OLARAK HESAPLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
29/06/2020 KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA 14 MART 2020 TARİHİNDEN SONRA BAKANLAR KURULUNUN CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLARI UYARINCA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN, BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA İŞYERİNİN FAALİYETİNE ARA VERDİĞİ SÜRE BOYUNCA, ÇALIŞMADIKLARI İÇİN PRİMİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİNİN, KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA NAZARA ALINMAYAN SÜRELERDEN SAYILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/06/2020KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ YAYIN İZİN ÜCRETLERİ İLE LİSANS ÜCRETLERİ VE REKLAM PAYI ÖDEMELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
10/06/2020ÖĞRENCİ EHLİYETİ GEÇERLİLİK SÜRESİ 15 MAYIS 2020 İLE 15 TEMMUZ 2020 TARİHLERİ ARASINDA HİTAM BULAN KİŞİLERİN, ÖĞRENCİ EHLİYETİ HİTAM SÜRESİNİN 15 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAKSIZIN UZATILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
18/05/2020K T SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA 14 MART 2020 TARİHİNDEN SONRA BAKANLAR KURULUNUN (COVİD-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLARI UYARINCA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞYERLERİNDEKİ SİGORTALILARIN, ÇALIŞMADIKLARI İÇİN PRİMİ ÖDENMEMİŞ 15 MART 2020 – 30 NİSAN 2020 TARİHLERİ ARASINDAKİ SÜRELERİNİN MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN PRİM GÜNÜ OLARAK HESAPLANMASI HAKKINDA YGK’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YGK
18/05/2020CORONA VİRÜS (COVID 19) İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA KİRACI KİRALAYAN İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜDE KARARNAME
18/05/2020İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİNDEN SÜRELİ VE KISMİ ÖDEME YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
16/05/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA OLUP, PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN OCAK 2020, ŞUBAT 2020, MART 2020 AYLARINA AİT PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN 22 MAYIS 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020ARAÇ KAYIT, MUAYENE VE RUHSATLANDIRMA ŞUBESİ’NDE MART VE NİSAN 2020 AYLARINDA TAHAKKUK EDEN ÖDEMELERİN MAYIS 2020 AYINDA ÖDENMESİ KOŞULU İLE GECİKME ZAMMI ALINMAMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME II
15/05/2020BAKANLAR KURULU TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER VE BULUNDUKLARI ÜLKE KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA YERİNE GETİRECEK OLANLAR HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİNDEN SÜRELİ VE KISMİ ÖDEME YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020İŞ YASASI KAPSAMINDA KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARININ YAYIN İZİN ÜCRETLERİ İLE LİSANS ÜCRETLERİ VE REKLAM PAYI ÖDEMELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020POLİÇELER YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK KISMİ ÇALIŞMA HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/05/2020YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ YASASI KAPSAMINDA İŞVERENLERİN ÇALIŞANININ DURUŞU İLE İLGİLİ BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
14/05/2020İŞVERENLERİN İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ’NE YAPACAKLARI OCAK 2020, ŞUBAT 2020 VE MART 2020 DEVRELERİNE AİT PRİM, DEPOZİT VE YERLİ İSTİHDAMA KATKI PRİMİ YATIRIMLARI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
14/05/2020 ÖĞRENCİ EHLİYETİ GEÇERLİLİK SÜRESİ 15 MART 2020 İLE 15 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA HİTAM BULAN KİŞİLERİN, ÖĞRENCİ EHLİYETİ HİTAM SÜRESİNİN 15 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAKSIZIN UZATILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
14/05/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA OLUP, PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN OCAK 2020, ŞUBAT 2020, MART 2020 AYLARINA AİT PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN 22 MAYIS 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
14/05/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA 14 MART 2020 TARİHİNDEN SONRA BAKANLAR KURULUNUN CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) HAKKINDA TEDBİR KARARLARI UYARINCA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN İŞYERLERİNDEKİ SİGORTALILARIN, ÇALIŞMADIKLARI İÇİN PRİMİ ÖDENMEMİŞ 15 MART 2020 – 30 NİSAN 2020 TARİHLERİ ARASINDAKİ SÜRELERİNİN MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İÇİN PRİM GÜNÜ OLARAK HESAPLANMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
14/05/202015 MART 2020 İLE 15 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA SÜRÜŞ KABİLİYET BELGESİNİ (Forma Tr.30) İŞLEME KOYAMAYAN KİŞİLERİN, SÜRÜŞ KABİLİYET BELGESİ(Forma Tr.30) GEÇERLİLİK SÜRESİNİN 30 MAYIS 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
14/05/2020TRAFİK DAİRESİ, İZİNLENDİRME VE DENETLEME ŞUBESİ’NDE 15 MART 2020 İLE 15 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA İŞLETME İZİNLİ ARACINI, KAMU ARACI SINIFINDAN ÇIKARIP ÖZEL ARAÇ SINIFINA KAYIT YAPACAK OLAN ANCAK İŞLETME İZİN SÜRESİ SONA EREN İŞLETME İZNİ SAHİPLERİNİN, İŞLETME İZİN SÜRELERİNİN 30 MAYIS 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
04/05/2020ZORUNLU SİGORTALAR GARANTİ FONU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
04/05/2020İTİRAZLI VEYA KESİNLEŞTİRİLMİŞ VERGİLERDE UZLAŞMA İLE ÖDEME SÜRESİ GELDİĞİ HALDE KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEMİŞ KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/05/2020KREDİ GARANTİ FONU YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
30/04/2020ÖDENECEK BİR VERGİNİN BULUNMADIĞI HALLERDE YASAL BEYAN VERME SÜRESİNİN SONUNDAN İTİBAREN ON BEŞ GÜNLÜK SÜREDE BEYANNAME VERİLMESİ DURUMUNDA KAZANILMIŞ YÜZDE BEŞ İNDİRİM HAKLARININ DEVAM EDECEĞİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
24/04/2020PARASAL HÜKÜMLERLE KONUT VE İŞYERLERİNİN TAHLİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TAHSİLATININ ERTELENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
24/04/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK GEÇİCİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
24/04/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLARA UYGULANACAK GEÇİCİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
24/04/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA OLUP TURİZM, ACENTECİLİK, RESTORAN İLE İNŞAAT (OFİS ÇALIŞANLARI HARİÇ) SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
24/04/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA OLUP TURİZM, ACENTECİLİK, RESTORAN İLE İNŞAAT (OFİS ÇALIŞANLARI HARİÇ) SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/04/2020MOTORLU ARAÇ RUHSAT HARÇLARINI ZAMANINDA İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEYEN ARAÇ SAHİPLERİNE YÜZDE ON İNDİRİM YAPILMASINI SAĞLAYAN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
15/04/2020İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİ’NDEN İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İSTİHDAM DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
09/04/2020İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİNDEN İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İSTİHDAM DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/2020HER TÜRLÜ MAAŞ, ÜCRET VE MAAŞ NİTELİKLİ ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLERİN SÜREKLİ VE ELZEM GÖREV YÜRÜTENLERE ÖNCELİKLİ OLARAK GERİ ÖDENMESİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/2020TÜKETİCİLERİN MART, NİSAN VE MAYIS 2020 DEVRELERİNDE OLUŞACAK TÜKETİMLERİNE GECİKME ZAMMI UYGULANMAMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/2020KREDİ GARANTİ FONU YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/2020KREDİ BORÇLULARININ KOOPERATİFLERE OLAN BORÇLARININ ÖTELENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/2020KREDİ FAİZ DESTEK FONU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/2020ARAÇ KAYIT, MUAYENE VE RUHSATLANDIRMA ŞUBESİNDE MART 2020 AYINDA TAHAKKUK EDEN ÖDEMELERİN NİSAN 2020 AYINDA ÖDENMESİ KOŞULU İLE GECİKME ZAMMI ALINMAMASINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
01/04/20202020 MALİ YILI BÜTÇE YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
31/03/2020İTİRAZLI VEYA KESİNLEŞTİRİLMİŞ VERGİLERDE UZLAŞMA İLE ÖDEME SÜRESİ GELDİĞİ HALDE KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEMİŞ KAMU ALACAKLARININ TAHSİLATINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
31/03/2020POLİÇELER YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
31/03/2020DEVLETE AİT TÜM KİRA SÖZLEŞMELERİNDEN NİSAN, MAYIS 2020 AYLARINDA DOĞAN VE/VEYA DOĞACAK OLAN ALACAKLARINA UYGULANACAK İNDİRİM VE/VEYA ERTELEMEYE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
30/03/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA OLUP VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ŞUBAT 2020 AYINA AİT PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN 15 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
30/03/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA OLUP VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ŞUBAT 2020 AYINA AİT PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN 15 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36’ncı Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulması YGK
27/03/2020ÖĞRETMENLER YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 53’ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020Emeklilik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulması YGK
27/03/2020 Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulması YGK
27/03/2020POLİS ÖRGÜTÜ (KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ) YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 40’INCI MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI PERSONEL YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 24’ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 23’ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020GÜVENLİK KAMU GÖREVLİLERİ YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 28’İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 51’İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 9’UNCU MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN GEÇİCİ 8’İNCİ MADDESİNİN (4)’ÜNCÜ FIKRASININ UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE
27/03/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 110’UNCU MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020DİN İŞLERİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI’NIN HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ HAKKINI DÜZENLEYEN 35’İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASININ 4 AY SÜRE İLE DURDURULMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI HAKKINDA YASAGÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020KREDİ BORÇLULARININ BANKALARA OLAN BORÇLARININ ÖTELENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
27/03/2020VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN YÜKÜMLÜLERE YÜZDE ON İNDİRİM YAPILMASINI SAĞLAYAN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
26/03/2020EMEKLİLİK GELİRİ ELDE EDENLERİN GELİRİNİN AYLUK TOPLAMININ AYLIK ASGARİ ÜCRET VE ÜSTÜNDE OLMASI VE BAŞKA HERHANGİ BİR GELİR ELDE ETMELERİ HALİNDE KİŞİSEL İNDİRİM VE ÇOCUK İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAYACAĞINI DÜZENLEYEN YASA GÜCÜNDE KARARNAME
26/03/2020TURİZM, ACENTECİLİK ,RESTORAN İLE İNŞAAT (OFİCE ÇALIŞANLARI HARİÇ) SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞVERENLERİN İHTİYAT SANDIĞI DAİRRESİNE YAPACAKLARI PRİM, DEPOZİT VE YERLİ İSTİHDAMA KATKI PRİMİ YATIRIMLARI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
26/03/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA OLUP TURİZM, ACENTECİLİK, RESTORAN İLE İNŞAAT (OFİS ÇALIŞANLARI HARİÇ) SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN PRİMLERİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
26/03/2020HER TÜRLÜ MAAŞ ÜCRET VE MAAŞ NİTELİKLİ ÖDEME VEYA KATKILAR İLE EMEKLİ MAAŞLARINDAN YAPILACAK OLAN KESİNTİLER HAKKINDA YASA GUCUNDE KARARNAME
26/03/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA OLUP TURİZM, ACENTECİLİK, RESTORANT İLE İNŞAAT (OFİS ÇALIŞANLARI HARİÇ) SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ÖDEMESİ GEREKEN PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
26/03/2020BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİGİ İLE ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİNİN GEÇİCİ VERGİ YÜKÜMLÜSÜ OLARAK BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN YASA GUCUNDE KARARNAME
25/03/2020İHTİYAT SANDIGI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİ'NDEN İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMCIYLA İSTİHDAM DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
23/03/2020İŞVERENLERİN İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİNE YAPACAKLARI ŞUBAT 2020 DEVRESİNE AİT PRİM, DEPOZİT VE YERLİ İSTİHDAMA KATKI PRİMİ YATIRIMLARI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
23/03/2020KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDA OLUP VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ŞUBAT 2020 AYINA AİT PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN 30 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
23/03/2020SOSYAL GÜVENLİK YASASI KAPSAMINDA OLUP VE PRİM ÖDEME MÜKELLEFİYETİ OLAN SİGORTALILARIN ŞUBAT 2020 AYINA AİT PRİMLERİNİN ÖDEME SÜRESİNİN 30 MART 2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
23/03/2020İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ İSTİHDAM DESTEK MERKEZİNDEN SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİNE KAYNAK AKTARIMI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME
17/03/2020Poliçeler Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
17/01/2020Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun 2018 Elektrik (Değişiklik No:5) Nizamnamesi uyarınca Devlete yüksek tarifeden faturalamış olduğu elektrik bedellerinin mahsuplaşma yöntemiyle ödenmesine ilişkin Yasa Gücünde Kararname
30/12/2019Devletin Maliye Bakanlığı Vasıtasıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Ödemekte Olduğu Tüketim ve Teşvik Borçları İle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Maliye Bakanlığına Ödemekte Olduğu Vergi ve Paye Borçlarına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
30/12/2019Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname
13/12/2018Kamu İhale Yasasının 17'nci Maddesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
26/10/2018Kamu İhale Yasasının 17'nci Maddesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
19/09/2018Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin Dört Bin Amerikan Doları ve Altındaki Sözleşmelerden Doğan Alacaklarında Döviz Kurunun Sabitlenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
14/09/2018Eğitim ve Sağlık Alanlarında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Üç aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname
07/09/2018Kıbrıs Vakıflar İdaresi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan 2000 Sterlin ve Altındaki Kira Sözleşmelerinde, 1 Eylül 2018-30 Kasım 2018 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname.
01/09/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Komitesi)
01/09/2018Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
01/09/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
31/08/2018Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
31/08/2018Deniz Ticaret (Vergi Yükleme Hükümleri) Yasası Uyarınca Tahsil Edilen Liman Ücretlerinde Uygulanacak Dolar Kurunun Sabitlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Maliye Kom.)
31/08/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
31/08/2018Kamu Görevlileri Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
31/08/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde (Değişiklik) Kararnamesi (Maliye Komitesi)
29/08/2018Döviz ve Türk Lirası Cinsinden Yapılan Sözleşmelerde Kira Geliri Tutarlarının ve Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Görevlileri Yasası hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname
17/08/2018Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname
03/08/2018Kamu Çalışanları'nın Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
03/08/2018Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 7'nci Maddesinin Uygulanmasının Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/08/2013Belediyelerin Sokak Işıklandırmalarına Ait Elektrik Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname
13/08/2013Sokak Lambalarına Enerji Temini, Tahsilatı ve İdaresi Hakkında Yasa Gücünde Kararname