AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda, bugün saat 09:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir. Veteriner Tıbbi Ürünleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Hayvan sağlığının korunması, hayvanların tedavi edilmesi veya üretimin artırılması amacıyla hayvanlara uygulanan veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ticareti, dağıtımı ve kullanımı, hayvan sağlığını ilgilendirdiği kadar insan ve çevre sağlığını da etkilemektedir. Veteriner tıbbi ürünlerin veteriner hekim kontrolü altında uygulanmaması, öncelikle uygulanan hayvanlarda verim kayıplarına, zararlara, hatta ölümlere neden olabilmektedir. Ayrıca, veteriner tıbbi ürünlerin kullanımı, uygulanan hayvanların kendilerinin veya ürünlerinin gıda olarak doğrudan insan tüketimine sunulması ile insan sağlığı için de önemli bir risk oluşturmaktadır. Veteriner tıbbi ürünlerin yanlış kullanımı, insan sağlığını da etkileyen mikroorganizmaların tıbbi ürünlere karşı direnç geliştirmelerine neden olmakta, bu da dolaylı yoldan insan sağlığı ve çevre sağlığını ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir. Ülkemizde veteriner tıbbi ürünlerle ilgili özel mevzuat bulunmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi; söz konusu ürünlerin üretimi, paketlenmesi, etiketlenmesi, dağıtımı, pazarlanması, ithalatı, ihracatı, bulundurulması, izlenmesi (farmakovijilansı) ve denetlenmesi ile ilgili konularda yetki ve sorumlulukların net bir şekilde düzenlenmesi ve güçlü bir sistemin kurulması amacıyla, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde Bakanlığımız tarafından ilgili paydaşlar ile görüşülerek ilişikte bir sureti sunulan Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Bu yasa taslağı hazırlanırken temelde 2001/82/AK sayılı Avrupa Birliği mevzuatı referans olarak kabul edilmiş ve Avrupa Birliğinin konu ile ilgili koymuş olduğu tüm genel ilke ve kurallar kabul edilerek kendi yapımıza uyumlaştırılması hedeflenmiştir. Bu yasa tasarısı ve ilgili tüzüklerin yürürlüğe girmesi ve gerekli idari yaptırım oluşturulması ile birlikte ülkemizde veteriner tıbbi ürünlerin kontrolü sağlanabilecektir. Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Veteriner Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fikri Toros’un yanısıra YDP Milletvekili Erhan Arıklı da katıldı.